جراحی ایمن

-          قبل از بیهوشی

بیمار هویت ،محل عمل و رضایت خود را تصدیق می کند؟

بله O

محل عمل علامت گذاری شده

Oبله

Oموردی ندارد

آیا ماشین بیهوشی و داروها به طورکامل چک شده است ؟

Oبله

آیا پالس اکسی متر به بیمارمتصل ودر حال کار است ؟

O بله

آیا بیمار دارای:

-          حساسیت شناخته شده ؟

Oبله 

Oخیر

-          راه هوایی مشکل یا خطر تنفسی ؟

O بله

Oبله ،وسایل مورد نظر در دسترس می باشد.

-          خطر خونریزی بیشتر از 500ml؟

O خیر

Oبله و 2 خط وریدی برای مایعات گرفته شده .

 

-          قبل از برش جراحی

Oمشخص شدن کلیه اعضای تیم با معرفی آنها و نقش مربوطه

Oمشخص شدن نام ،عمل و جایی که باید برش بر روی آن صورت گیرد .

آیا بیماری در طول یک ساعت گذشته آنتی بیوتیک پرو فیلاکسی  دریافت کرده است ؟

Oبله

Oموردی ندارد

پیش بینی حوادث بحرانی :

جراح:

مراحل حیاتی و غیر معمول جراحی کدام اند؟

O چه مدت زمان عمل جراحی طول می کشد؟

Oچه میزان خون در حین عمل از دست می رود؟

متخصص بیهوشی :

O نگرانی خاص در مورد بیمار وجود دارد؟

تیم پرستاری :

Oاستریلیتی وسایل تائید شده است؟

O نگرانی خاصی در مورد وسایل وجود ندارد؟

نشان دادن تصویری بر روی نگاتوسکوپ ضروری است؟

Oبله

Oموردی ندارد.

 

قبل از ترک اتاق عمل

تصدیق شفاهی پرستار

Oنام عمل جراحی

O شمارش وسایل ،گازها و سوزن ها

Oنمونه ی بیمار(خواندن برچسب نمونه ها با صدای بلند شامل نام بیمار و...)

Oآیا نگرانی خاصی در مورد وسایل وجود دارد؟

مربوط به جراح ،متخصص بیهوشی و پرستار

چه نگرانی های  کلیدی برای ریکاوری و کنترل این بیمار وجود دارد؟

Surgical safety checklist.

 

 

چگونه از این راهنما استفاده کنیم ؟

در این راهنما،تیم جراحی شامل جراح ها ،متخصصین بیهوشی ،پرستاران ،تکنسین ها و دیگر پرسنل اتاق عمل مربوط به جراحی می باشد همان گونه که یک خلبان برای یک پرواز موفق باید به کارکنان زمینی پرسنل پرواز و پرواز کنندگان ترافیک هوایی تکیه کند،یک جراح برای مراقبت از بیمار ضروری است ولی تنها عامل محسوب نمی شود. همه ی اعضای تیم جراحی نقشی را در بیمه کردن ایمنی و موفقیت یک جراحی بازی می کنند.

این کتاب  راهنما ،راهنمایی جهت استفاده ی چک لیست ،پیشنهادهایی برای اجرا و توصیه هایی برای ارزیابی خدمات و نتایج جراحی ارائه می دهد. نحوه  ارائه ی تفاوت این چک لیست به شرایط خاص آن ها بستگی دارد . هر چک ایمنی مبتنی بر شواهد پزشکی و نظریه ی کارشناسان می باشد که موارد آن صدمات جراحی اجتناب شونده و جدی متحمل را کاهش خواهد داد. این چک لیست همچنین به سادگی و اختصار طراحی شده است.

چگونه چک لیست را به کارببریم؟ (به اختصار)

به منظور اجرای چک لیست در طول جراحی ،یک پرسنل باید مسئول انجام چک های ایمنی در لیست باشد. هماهنگ کننده ی چک لیست اغلب پرستار سیرکولار خواهد بود اما می تواند هرکدام از اعضای شرکت کننده در جراحی باشد.

چک لیست جراحی را به سه مرحله تقسیم می کند. هر کدام از این مراحل به یک دوره ی زمانی در یک پروسیجر معمول مربوط می شود- دوره ی قبل از القاءبیهوشی ،دوره ی بعد از القای بیهوشی و قبل ازبرش جراحی و دوره ی آخر در طول یا بعد از بستن زخم جراحی و قبل از ترک اتاق عمل توسط بیمار می باشد  در هر مرحله ،هماهنگ کننده ی چک لیست باید تأئید کند که اعضای تیم وظایف خود را به درستی انجام داده است. تیم جراحی باید با مراحل اجرای چک لیست آشنا گردند. تمام مراحل باید توسط یکی از اعضای تیم به طور شفاهی چک شود تا از انجام کارهی کلیدی اطمینان حاصل گردد. بنابراین قبل از القای  بیهوشی ،مرور کرده و تصدیق می کنند. هماهنگ کننده باید نشان دهد و به صورت کلامی تصدیق کند که محل برش و عمل جراحی علامت گذاری شده است و در صورت نیاز و با متخصص بیهوشی میزان و خطر از دست دادن خون، سختی راه هوایی و واکنش های آلرژیک و اینکه ماشین بیهوشی و داروها چک  شده است یا نه را مرور کند . بهتر است که جراح هم در این مرحله حضور داشته باشد تا اگر مواردی در مورد از دست دادن خون ،آلرژی ها و دیگر فاکتورهای ایجاد کننده ی عوارض را می داند . به اطلاع برساند . هرچند حضور جراح برای پرکردن و اجرای این مرحله ضروری نیست.

قبل از برش پوست ،هرکدام از اعضای تیم باید خود را با نام و وظیفه معرفی کنند. تیم جراحی با صدای بلند اعلام کنند که آن ها عمل جراحی صحیح کنند . آن ها همچنین باید چک کنند که آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در طول یک ساعت گذشته توسط پرستار به بیمار داده شده است یا نه و تصاویر ضروری را نیز در صورت نیاز نمایش دهند.

قبل از ترک اتاق عمل ،تیم جراحی باید عمل انجام شده را مرور کرده و شمارش گازها ،سوزن ها و وسایل را کامل کرده و هر گونه نمونه ی جراحی را که از بیمار به دست آمده برچسب بزنند. همچنین باید هرگونه ناکارایی وسایل و سایر مواردی که نیاز به بررسی دارد را ذکر کرده و مرور کنند. سرانجام ،تم جراحی باید مواردی را که به ریکاوری و کنترل بیمار بعد از ترک اتاق عمل کمک می کند ،بازگو نمایند.

داشتن یک فرد مشخص برای رهبری مراحل چک لیست برای موفقیت آن ضروری است.

 

طرز استفاده از چک لیست با بیان جزئیات

قبل از القاء بیهوشی .

این قسمت از چک لیست قبل از القاء بیهوشی به منظور انجام مراحل درست جراجی پر می شود. در این قسمت حداقل حضور متخصص بیهوشی و یکی از پرسنل پرستاری ضروری است. جزئیات این مرحله عبارتند از :

-         آیا بیمار هویت خود ،محل عمل جراحی و مراحل آن را می داند و تصدیق می کند ؟

هماهنگ کننده ی چک لیست به صورت شفاهی ،هویت بیمار ،نوع عمل جراحی ،محل عمل جراحی و رضایت عمل را تأئید می کند. با اینکه ممکن است این مرحله تکراری باشد ولی برای اطمینان از اینکه تیم جراحی بر روی بیمار اشتباه یاسمت نادرست عمل نکنند،ضروری است.

وقتی که تائید بوسیله ی بیمار غیر ممکن باشد مثل زمانیکه بچه یا معلول می باشد. این کار بوسیله ی همراه بیمار یا یکی از اعضای خانواده اش صورت می گیرد. اگر همراه یا اعضای خانواده در دسترش نبا شند و یا به دلیل اورژانسی بودن جراحی حذف شود. باید علت وقوع جراحی را بدانند و اولویت داشتن جراحی را تصدیق نمایند.

-         محل عمل علامت گذاری شده است؟

هماهنگ کننده ی چک لیست باید تصدیق کند که جراح ،عمل جراحی را در سمتی که برای جراحی علامت گذاری شده انجام می دهد؛(معمولاً با یک ماژیک ثابت ) در عمل هایی که دارای دو سمت راست یا چپ هستند یا ساختمان هایی که چندین قسمت دارند مانند یک انگشت خاص ،زخم پوست و مهره علامت گذاری برای ساختمان هایی که در خط وسط قرار دارند مانند تیروئید یا ساختمان هایی که یکی هستند مانند طحال باید به صورت ناحیه ای دنبال شود. تأئید علامت گذاری عمل جراحی در تمام عمل ها باید اعمال گردد.

 

-         آیا ماشین بیهوشی و داروها به طور کامل چک شده است؟

هماهنگ کننده ی چک لیست این مرحله را با سؤال کردن از متخصص بیهوشی در مورد بررسی صحت امنیت بیهوشی . بررسی وسایل بیهوشی ،جریان تنفس داروها و خطر بیهوشی بیمار قبل از هر عمل کامل می کند. یک یادآور کمک کننده علاوه بر تصدیق مناسب بودن بیمار برای جراحی این است که تیم بیهوشی باید مراحل ABCDES را که شاملA وسایل راه هوایی ، Bسیستم تنفسی (متشکل از اکسیژن و گازهای استنشاقی)C  ساکشن ، Dدارو ها Eوسایل و داروهای اورژانس می باشد را برای کارایی و دسترس بهتر تکمیل نمایند.

-         آیا پالس اکسی متر به بیمار متصل و در حال کار می باشد؟

هماهنگ کننده ی چک لیست تأئید می کند که پاس اکسی تری به بیمار متصل و و در حل کار است (قبل از القاء بیهوشی). به صورت ایده آل مواردی که پاس اکس متری نشان می دهد. باید برای تیم جراحی قابل دیدن باشد. یک سیستم قابل شنیدن باید برای هشدار به تیم در مورد تعداد نبض و درصد اشباع o2 استفاده شود. پاس اکسیمتری به طور جدی برای یک مراقبت ایمن در طول بیهوشی از سوی WHO توصیه شده است . اگر یک پاسی اکسی متری کارآمد و در دسترس  نباشد. جراح و متخصص بیهوشی باید شرایط بیمار را از لحاظ حاد بودن بررسی کرده و جراحی را تا زمانی که وسیله ی مورد نظر مناسب برای امنیت بیمار فراهم شود،به تعویق بیندازند . در شرایط فوری برای حفظ حیات و یا یکی از اعضاء بدن بیمار ،از این وسیله ممکن است چشم پوشی شود وی در این گونه شرایط باید تیم در مورد ضرورت انجام عمل اتفاق نظر داشته باشند .

-         آیا بیمار حساسیت شناخته شده ای دارد؟

هماهنگ کننده ی چک لیست باید این سؤال و دو سؤال بعدی را به متخصص بیهوشی انتقال دهد. اول ،هماهنگ کننده باید در مورد آلرژی که بیمار دارد . از وی بپرسد و اگر داشت،نوع آن را نیز مشخص کند. اگر هماهنگ کننده در مورد حساسیت بیمار می داند متخصص بیهوشی در مورد آن آگاهی ندارد . باید به وی اطلاع دهد.

آیا بیمار دارای راه هوایی مشکل است و در معرض خطر آسپراسیون قرار دارد؟

هماهنگ کننده ی چک لیست باید تأئید کند که تیم بیهوشی بیماررا از نظر داشتن راه هوایی مشکل ارزیابی کرده اند. تعدادی راه برای درجه بندی راه هویی مانند Belhowe-Dore scoreیا thYromental distance mallampati score وجود دارد. در بررسی علمی و قابل مشاهده ی راه هوایی ،استفاده از یک روش مؤثر مهم تر از انتخاب خود روش می باشد. مرگ در نتیجه ی از دست دادن راه هوایی در طول بیهوشی همچنان به عنوان یک معضل جامعه ی جهانی مطرح است. ولی با یک برنامه ی مناسب قابل پیشگیری می باشد. اگر ارزیابی راه هوایی یک خطر بالا برای راه هوایی مشکل را نشان

 می دهد. (مانند امتیاز 3 یا 4 در mallampati) تیم بیهوشی باید در برابر یک خطر راه هوایی آماده باشند. این حداقل شامل تنظیم یک روش بیهوشی مانند بیهوشی ناحیه ای اگر ممکن است در دسترس قرار دادن وسایل اورژانسی می باشد. یک دستیار توانا که ممکن است یک متخصص بیهوشی دیگر،جراح و یا اعضای تیم پرستاری باشد ،باید برای القای بیهوشی حاضر باشند و کمک نمایند.

خطر آسپیراسیون هم باید به عنوان قسمتی از ارزیابی راه هوایی در نظر گرفته شود. اگر بیمار دارای علائم ریفلاکس فعال یا معده ی پر می باشد ،متخصص بیهوشی باید برای امکان آسپیراسیون  آماده باشد. خطر می تواند با اصلاح برنامه ی بیهوشی برای مثال با استفاده از روش های سریع القاءکمک گرفتن از یک دستیار برای ایجادفشار به غضروف کریکوئید در طول القاءبیهوشی کاهش یابد. برای تشخیص اینکه یک بیمار دارای راه هوایی مشکل است و یا در معرض خطر آسپیراسیون قرار دارد،القاءبیهوشی باید فقط در زمانی که متخصص بیهوشی تصدیق می کند که وسایل کافی است و دستیار در کنار وی حضور دارد ،شروع شود.

-         آیا بیمار در معرض خطر از دست دادن بیشتر از 500ml خون می باشد(در کودکان 7ml/kg)

در این مرحله ی ایمنی ،هماهنگ کننده ی چک لیست از تیم بیهوشی در مورد از دست دادن نیم لیتر خون در طول جراحی به منظور تشخیص و آمادگی برای حوادث بحرانی سؤال می کند. از دست دان حجم زیاد خون در طول عمل معمول ترین و مهم ترین خطر مربوط به بیماری جراحی است که وقتی بیشتر از  500ml یا 7ml/kg در بچه ها شود،خطر بروز شوک هیپوولمیک را در بردارد . آمادگی کافی و احیا ممکن است بروز این شرایط را تخفیف دهد. جراح ها ممکن است به ابراز خطر از دست دادن خون مصر نباشند. بنابراین ،اگر متخصص بیهوشی در مورد خطر از دست دادن خون برای مورد خاصی اطلاع نداشته باشد،باید در این مورد با جراح قبل از شروع عمل صحبت نماید. اگر خطر از دست دادن بیشتر از 500ml خون وجود دارد ،به طور جدی توصیه می شود که دو خط وریدی یا یک کاتتر ورید مرکزی برقرار گردد قبل از برش پوست . به علاوه تیم باید در دسترس بودن مایع و خون برای احیا را تصدیق نمایند.

وقتی این مرحله به طور کامل بررسی شد . بیمار برای القاء بیهوشی آماده می باشد.

قبل از برش پوست

قبل از اولین برش جراحی ،یک مکث باید برای بررسی چندین بررسی ضروری ایمنی ایجاد شود که این ها مربوط به تمام اعضای تیم می باشد.

-         تأئید اینکه همه ی اعضای تیم خود را با نام و وظیفه شان معرفی کرده اند.

اعضای تیم جراحی ممکن است بارها عوض شوند. مدیریت مؤثر موقعیت های خطر ایجاب می کند ک همه ی اعضای تیم در مورد هر عضو،وظیفه و توانایی هایش آگاهی داشته باشند. یک معرفی ساده می تواند این را فراهم کند. هماهنگ کننده باید از هر شخصی که در اتاق می باشد در مورد نام و وظیفه اش بپرسد . اعضای تیم که پیش از این با یکدیگر آشنا شده اند ،می توانند تصدیق کنند که هر کس معرفی شده است ولی اعضا جدید یا پرسنلی که در اتاق های عمل مختلف می چرخند ،باید خودشان را معرفی کنند که شامل دانشجویان و دیگر پرسنل می باشد.

-         تأئید نام ،عمل جراحی و محل برش جراحی بیمار

هماهنگ کننده ی چک لیست با یکی از اعضای تیم از افرادی که در اتاق عمل هستند ،می خواهد که به صورت کلامی نام بیمار ،عمل جراحی که باید انجام شود،محل عمل ،جایی که مناسب است و position بیمار برای اجتناب از عمل بر روی بیمار یا محل نادرست را تصدیق کنند. برای مثال ،پرستار سیریولار ممکن است اذعان کند«قبل از برش پوست »در ادامه آیا همه موافقند که بیمار ×باید تحت جراحی inguinal  Hernia سمت راست قرار گیرد؟ متخصص بیهوشی ،جراح و پرستار سیرکولار باید به طور جداگانه موافقت خود را اعلام نمایند. اگر بیمار تحت دارو قرار نگرفته باشد ،خود او نیز می تواند کمک کننده باشد.

-         آیا آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در طول یک ساعت گذشته دریافت کرده است؟

با وجود اینکه شواهد قوی و توافق عمومی وجود دارد که آنتی بیوتیک پروفیلاکسی را علیه عفونت زخم

می دهند و در این مورد بسیار مؤثر است . تیم جراحی گرفتن آنتی بیوتیک پروفیلاکسی را یک ساعت قبل از جراحی در اولویت قرار می دهند . برای کاهش خطر عفونت ،هماهنگ کننده با صدای بلند در مورد اینکه آیا بیمار یک ساعت قبل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی  داده نشد باشد.اعلام کند و باید هم اکنون قبل از برش جراحی آن را به بیمار بدهند. اگر آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از یک ساعت گذشته به بیمار داده شده باشد ،تیم باید دوباره آن را تکرار کند.

-         پیش بینی وقایع حیاتی یا بحرانی :

ارتباط مؤثر تیم جزئی از جراحی ایمن ،کارگروهی تأثیر گذار و جلوگیری از عوارض بزرگ است. برای تضمین ارتباط موضوع های حیاتی بیمار ،هماهنگ کننده ی چک لیست یک بحث سریع میان جراح ،متخصص بیهوشی و سرپرستار را در مورد خطرات حیاتی و برنامه ی جراحی رهبری و مدیریت می کند. این مورد می تواند بوسیله ی پرسیدن ساده از هر کدام از اعضای تیم با صدای بلند در مورد متخصصان صورت گیرد. دستورات بحث مطرح نیست اما هر نظم پزشکی باید اطلاعات و اهمیت ارتباط را ارتقا دهد. در طول عمل های معمول یا آنهایی که تیم جراحی به طور کامل با آن ها آشنایی دارند. جراح می تواند به سادگی از متخصص بیهوشی و پرستار اگر در مورد خاصی به نظرشان می رسد یا نگرانی خاصی دارند ،سؤال کند.

جراح: گام های حیاتی یا غیر معمول چیست؟

-         عمل چه مدت به طول می انجامد؟ پیش بینی می شود چه میزان خون از دست برود؟

یک بحث در مورد گام های حیاتی یا غیر معمول قصد داشته حداقل همه ی اعضای تیم را در مورد هر گامی که بیمار را در معرض خطر از دست دادن خون به طور سریع صدمه یا دیگر ناخوشی های بزرگ قرار می دهد،مطلع نماید همچنین این مرحله یک شانس برای مرور گام هایی که ممکن است به وسایل یا آمادگی خاص نیاز داشته باشد،را فراهم می کند.

متخصص بیهوشی : آیا نگرانی خاص در مورد بیمار وجود دارد؟

بیماردر معرض خطر از دست دادن خون ،بی ثباتی همودینامیک یا دیگر ناخوشی های بزرگ که در طول پروسیجر به وجود می آید،یک عضو تیم بیهوشی باید با صدای بلند برنامه ها و نگرانی های خاص برای احیا به طور خاص ،توجه خاص برای استفاده از محصولات خونی و هر عارضه ی دیگر مربوط به بیمار

(مانند بیماری قلبی –ریوی ،آریتمی ها ،اختلالات خونی و غیره )را مرور کند. این فهمیده می شود که خیلی از جراحی ها موجب خطر های حیاتی به طور خاص با نگرانی هایی که باید با اعضای تیم تقسیم شود،نمی گردد. در این موارد،متخصصان بیهوشی می تواند به سادگی بگوید «من هیچ نگرانی خاصی در مورد این عمل ندارم ؟

تیم پرستاری : استریلتی وسایل (با توجه به نتایج اندیکاتورها )تأ ئید شده است؟

-         آیا نگرانی خاصی در مورد وسایل وجود دارد؟

پرستار اسکراب یا کسی که وسایل را برای عمل های جراحی درستها می گذارد باید به صورت کلامی تأئید کند که استریلتی به طور کامل انجام شده است و برای وسایلی که با گرما استریل می شوند،تغییر رنگ اندیکاتور استریل شدن موفق وسایل را نشان می دهد. . هرگونه اختلاف بین نتایج مورد انتظار و نتایج واقعی استریلتی اندیکاتور باید به تمام اعضای تیم گزارش شود و قبل از برش پوست عنوان گردد. این همچنین یک فرصت برای بحث در مورد هر مشکلی که پیرامون وسایل و دیگر آمادگی ها برای جراحی یا هر نگرانی ایمنی که پرستار اسکراب و سیرکولار ممکن است داشته باشند.و جراح یا متخصص بیهوشی آن را مطرح نکرده باشند می باشد. اگر نگرانی خاصی وجود ندارد ،پرستار اسکراب و مسئول ست ها می توا نند به سادگی بگویند:نگرانی خاصی نداریم »

-         آیا تصویر ضروری نمایش داده شده است؟

تصویر برای تضمین برنامه درست و رهبری بسیاری از جراحی ها مانند ارتوپدی ،جراحی ر روی مهره ها و پروسیجرهای قفسه ی سینه و بسیاری از اعمال تومورها حیاتی است . قبل از برش پوست ،هماهنگ کننده باید از جراح در مورد ضروری بودن تصویر برای عمل سؤال کند . اگر لازم است ،هماهنگ کننده باید با توجه به صورت کلامی تأئید کند که تصویر ضروری در اتاق هست و به طور برجسته برای استفاده در طول جراحی نشان داده شده است. اگر تصویر ضروری است ولی در دسترس نمی باشد. باید آن را به دست آورد. جراح تصمیم می گیرد که آیا جراحی باوجود اینکه تصویر برای آن ضروری است ولی در دسترس نمیبا شد ،انجام می شود یا نه . «در این جا این مرحله کامل شده است و تیم می توانند جراحی را شروع کنند»

قبل از اینکه بیمار اتاق عمل را ترک کند.

این بررسی های ایمنی باید قبل از انتقال بیمار از اتاق عمل کامل شود. هدف آن کمک به انتقال ا طلاعات مهم به تیم مراقبتی که مسئول بیمار بعد از جراحی می باشد ،است . بررسی ها می تواند بوسیله ی پرستار سیرکولار ،جراح یا متخصص بیهوشی آغاز شود و باید قبل از اینکه جراح اتاق را ترک کند .انجام گردد و آن می تواند برای مثال با بستن زخم، هم زمان باشد.

تأئید کلامی پرستار

نام عمل جراحی

از آنجایی که پروسیجر ممکن است در طول یک عمل جراحی تغییر کند یا گسترده شود ،هماهنگ کننده ی چک لیست باید با جراح و تیم تصدیق کنند که دقیقاًچه عملی انجام شده است . این می تواند با طرح یک سؤال انجام گردد،چه عملی انجام شده است ؟ یا به صورت تأئیدی «ما پروسیجر Xرا انجام دادیم ،درست است؟»

-        کامل کردن شمارش گازها ،وسایل و سوزن ها :

جا ماندن وسایل ،گازها و سوزن ها غیر معمول است ولی بالقوه و به طور مدام جزء خطاهای فجیع محسوب می شود . بنابراین پرستار اسکراب وسیرکولار باید شمارش نهایی گازها را تأئید نمایند. در عمل هایی که حفره ای از بدن باز است،شمارش وسایل هم باید تکمیل گردد . اگر شمارش به درستی مطابقت نمی کند ،تیم باید پارچه ها ،سطل های آشغال و زخم را بگردد و اگر نیاز بود ،از تصویر رادیولوژی برای پیدا کردن شی گم شده استفاده کند.

-         برچسب زدن نمونه (خواندن برچسب های نمونه با صدای بلند از جمله نام بیمار ):

برچسب گذاری نادرست نمونه ی پانولوژی بالقوه یک فاجعه برای بیمار محسوب می شود و یک منبع مکرر برای اشتباهات آزمایشگاه به شمار می رود.

پرستار سیرکولار باید صحت برچسب گذاری هر نمونه ی پاتولوژی که در طول پروسیجر به دست آمده را با صدای بلند تأئید کند که شامل نام بیمار ،معرفی نمونه و هر گونه نشانه های قابل توجه می باشد.

-        آیا مشکلی در مورد وسایل وجود دارد که عنوان شود؟

مشکلات وسایل در اتاق عمل عمومی است. به درستی فهمیدن منابع خرابی و وسایل و لوازمی که به دستی کار نمی کنند،در جلوگیری از برگشت وسایل اتاق عمل قبل از اینکه مشکل حل گردد،مهم می باشد . هماهنگ کننده باید مطمئن شود که مشکلات وسایل در طول جراحی بوسیله ی تیم تشخیص داده شده است.

-         جراح ،متخصص بیهوشی و پرستار موارد کلیدی را برای بهبودی و کنترل این بیمار مرور می کنند:

جراح ،متخصص بیهوشی و پرستار موارد کلیدی باید بهبودی بعد از عمل و برنامه ی کنترلی که بر روی موارد خاص همین عمل یا موارد بیهوشی که ممکن است بر روی بیمار تأثیر گذارد،متمرکز می شود را مرور کنند. وقایعی که یک خطر خاص برای بیمار در طول بهبودی محسوب می شود را نشان دهند. هدف این مرحله انتقال کافی و مناسب اطلاعات حیاتی به تیم کامل است.

با گام آخر ،چک لیست WHO، کامل شده است. اگر مایل هستید می توانید چک لیست را در پرونده ی بیمار قرار دهید یا آن را برای مرور اطمینان از کیفیت نکهداری کنید.

ارتقاء فرهنگ ایمنی

تعدیل چک لیست

چک لیست باید به خاطر تفاوت در امکانات ،فرهنگ اتاق عمل ها و درجه ی آشنایی هر کدام از اعضای تیم با یکدیگر تعدیل شود . گام های ایمنی برای یک تغییر مؤثر را در تیم جراحی برای تصدیق یکدیگر و هر اصل از چک لیست القا کند.

تعدیل چک لیست باید تحت یک نگاه انتقادی صورت گیرد. جراح ها ،متخصصین بیهوشی و پرستاران باید در مراحل تعدیل مشارکت داشته و نتایج چک لیست در موارد مشابه و شرایط زندگی واقعی به منظور اطمینان از عملکرد آن آزمایش شود . به علاوه خیلی از قوانین برای پیشرفت و همچنین کارایی چک لیست استفاده شده اند.

تمرکز:

 چک لیست باید بکوشد تا مختصر باشد و موضوعاتی را که حیاتی تر هستند و بوسیله ی دیگر مکانیسم های ایمنی عنوان نشده اند ،بیان کند . 5 تا 9 بخش در هر قسمت چک لیست ایده آل و قابل قبول است.

خلاصه :

چک لیست نباید بیشتر از یک دقیقه زمان برای پرکردن هر قسمتش لازم باشد. از آنجایی که ممکن است خلق یک چک لیست جامع وسوسه انگیز باشد،باید ساختن آن با انگیزه ی یک جریان مراقبتی صورت گیرد و تعدیل شود.

کارآیی :

هر بخش از چک لیست باید مربوط به یک موضوع خاص و واضح باشد ،اگر این طور نباشد ،باعث گیج شدن هر کدام از اعضای تیم می شود و نتایج مورد انتظار را به دست نمی دهد.

کلام :

عملکرد چک لیست ارتقاء راهنمایی یک تیم به صورت کلامی می باشد. عمل تیم به این صورت موفق خواهد بود ولی اگر به تنهایی به شکل نوشتاری تکمیل گردد ،کمتر مؤثر خواهد بود.

همکاری :

هر تلاشی جهت تعدیل چک لیست باید با مشارکت با اعضای حاضر که ممکن است از آن استفاه کنند صورت گیرد. فعالیت برا ی جستجوی یک چک لیست مناسب توسط پرستاران ،جراحان و متخصان بیهوشی با یکدیگر برای تعدیل چک لیست نه تنها منجر به فراهم کردن یک چک لیست مناسب می شود بلکه باعث به وجود آمدن حس همکاری می گردد.

آزمایش :

قبل از هرگونه گسترده کردن چک لیست تعدیل شده باید در یک محدوده کوچک آزمایش گردد

تکمیل :

کامل کردن بررسی های ایمنی جدید در مراحل مختلف در حال بررسی است اما به زودی قابل تعمیم خواهد شد.

به منظور اطمینان از اختصار،چک لیست ایمنی جراحی WHO نمی خواهد جامع باشد . تیم ها می توانند دیگر بررسی های ایمنی را برای پروسیجر های خاص اضافه کنند . هر مرحله باید به عنوان یک فرصت برای معلوم کردن گام های حیاتی ایمنی به طور مداوم کامل شوند.

معرفی چک لیست به اتاق عمل

تیم جراحی برای استفاده مؤثر از چک لیست باید تمرین کنند. بعضی افراد آن را تحمیل و یا حتی اتلاف وقت می دانند. هدف آن تکرار چک لیست از روی عادت و یا خراب کردن جریان کار نیست . چک لیست تلاش می کند که یک بررسی ساده و کافی برای کار گروهی مؤثر و ارتباط و تشویق اعضای تیم در هر عمل جراحی فراهم نماید . خیلی از گام های چک لیست در واقع در اتاق های عمل دنیا دنبال می شود. چک لیست دو هدف دارد: تضمین تداوم ایمنی در بیمار و معرفی یا ادامه ی یک فرهنگ با ارزش دست یافتنی.

اجرای موفق به تبدیل چک لیست به یک  کار روتین و قابل انتظار احتیاج دارد . این محقق نخواهد شد مگر اینکه رهبران بیمارستان نیز در آن مشارکت نمایند. برای موفقیت چک لیت سازمان های جراحی ،بیهوشی و پرستاری باید اتفاق نظر داشته باشند که ایمنی بیمار یک اولویت محسوب می شود و چک لیست ایمنی بیمار WHO می تواند برای رسیدن به این واقعیت کمک کند . برای نشان دادن این ،آن ها باید در عمل های خود چک لیست را به کار برندو به طور معمول از دیگران در مورد اجرای آن در پروسیجرها سؤال نمایند.

 

منبع: جراحی ایمن از مقاله ی   WHO – PATIENT  SAFETY  

تهیه وتنظیم: محسن کاظمی - زهرا ایزدی و ابراهیم حیدری پرسنل بیمارستان شهید مطهری  شهرستان مرودشت

/ 1 نظر / 284 بازدید
هوشبر جوان

خیلی خیلی عالیه....اگر عملی بشه[چشمک]