وظایف مسئول اتاق عمل

 

مسئول اتاق عمل:

    گروههای مختلفی در اتاق عمل کار می کنند و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید از      برنامه ریزی ، سازماندهی ،هدایت و کنترل منابع و امکانات و از همه مهمتر مدیریت زمان سود جست.در این راستا مسئول اتاق عمل یژگیهای یک رهبر خوب را می تواند ایفا کند. مسئول باید فردی مهربان، مقاوم دارای پشتکار، خوش برخورد و دارای توانایی جلب مشارکت کارکنان برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران باشد. مسئول اتاق عمل فردی مسئولیت پذیراست .نسبت به تکنیکهای جدید کار در اتاق عمل و پدیده های نوین در امر جراحی دارای ذهنی باز و پذیرا است می تواند مشکلات کارکنان اتاق عمل را در رابطه با طرح ها، پدیده ها و تکنیک های جدید رفع نماید و در استفاده از تکنولوژی نو یاری کند.مسئول ایده آل فردی است که درون هسته کاری قرار دارد و خود را یکی از اعضاء گروه می بیند و به مسائل روانی اجتماعی  محیط کار مسلط است . با فراهم کردن بستری مناسب جهت انجام اعمال جراحی در شرایطی ایمن ومطمئن  به عنوان یک مسئول عملیاتی با پذیرش بیماران در ارائه خدمات کوشا است ،ظرفیت وتوانمندی افراد را می شناسد و با کارکنان اتاق عمل همکاری لازم را دارد،دارای حس قضاوت صحیحی نسبت به کارکنان ، گروه جراحی و بیماران می باشد.

 وظایف مسئول اتاق عمل:

o       برنامه ریزی

1.     بررسی وضعیت موجود اتاق عمل به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت اعمال جراحی

2.     تعیین خط مشی اتاق عمل در راستای اهداف بیمارستان

3.     تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

4.     تقسیم کار وتعیین وظایف کارکنان تحت نظارت با توجه به توانمندی وکارائی

5.  برنامه ریزی جهت آشنا سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری،استانداردهای اتاق عمل و شناخت کامل نسبت به واحد از نظرمحیط فیزیکی، محیط تکنولوژیکی و محیط فرهنگی

6.     برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری وسایل و عملکرد تجهیزات اتاق عمل درهر شیفت کاری

o       سازماندهی

1.     تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات درون بخشی

2.     توجه به نیازهای کارکنان،ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

3.     ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر اتاق عمل و سایر واحدها

4.     مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان

5.     برگزاری کنفرانس های درون بخشی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای کارکنان

6.     ثبت کلیه امور اتاق عمل نظیر درخواست ها،وقایع غیرمترقبه،حوادث،کمبودها،نیازها ونقایص

7.     تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان اتاق عمل

 

o       کنترل ونظارت

1.     کنترل حضور و غیاب پرسنل

2.     ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده کارکنان از طریق مشاهده، چک لیست ارزیابی واحد ودیدگاه همکاران

3.     مراقبت از انجام صحیح تکنیکهای ویژه در اتاق عمل

4.     نظارت براجرای قوانین و مقررات اتاق عمل

5.     ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان

 

محسن کاظمی

 

 

/ 0 نظر / 536 بازدید